Våra stadgar

Här är våra stadgar. Det är stadgarna som bestämmer vad vi ska göra i ungdomsjouren och på vilket sätt vi ska jobba.

Stadgar för Falu Ungdomsjour
Antagna 171012

Organisations nr: 802512-0984
med hemort i Falun

Bildad 2017

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

1 § Föreningens ändamål

Falu ungdomsjour är en ideell, allmännyttig förening som grundar sig på feministisk ideologi och är politiskt och religiöst obunden. Visionen är densamma som för riksorganisationen Unizon: Ett jämställt samhälle fritt från våld. Ungdomsjouren ska genom sin verksamhet stötta och stärka ungdomar, förebygga all form av våld och diskriminering samt arbeta opinionsbildande och utbildande kring frågor som rör unga, med särskilt fokus på jämställdhet, normer och våldsförebyggande insatser. Föreningens målgrupp är ungdomar i ålder 11-23, oavsett bakgrund.

Föreningen ska:

 • Stötta ungdomar som är i behov av stöd utifrån ungdomens egen uppfattning av att ha behov av detta, oavsett anledning till behovet
 • Bidra till att de unga som kommer i kontakt med föreningen känner sig viktiga, sedda och värdefulla
 • Förebygga psykisk ohälsa hos unga
 • Förebygga våldsamhet hos unga
 • Arbeta med normer, värderingar och attityder kring jämställdhet och sexualitet
 • Ge ungdomar tillgång till trygga vuxna
 • Förmedla kontakter mellan stödsökande och berörda myndigheter, instanser och organisationer.
 • Sprida kunskap kring sina verksamhetsområden
 • Arbeta opinionsbildande

2 § Sammansättning

Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

3 § Beslutande organ

Föreningens beslutande organ är årsmöte, extra årsmöte och styrelsen.

4 § Firmateckning

Föreningens firma tecknas gemensamt av de personer som styrelsen utser vid konstituerande möte som påföljer årsmötet.

5 § Verksamhets- och räkenskapsår

Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår är kalenderår.

6 § Stadgetolkning

Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte. I brådskande fall får frågan avgöras av styrelsen.

7 § Skiljeklausul

Talan i tvist mellan medlem och föreningen får inte väckas vid allmän domstol. Sådan tvist skall, utom i fall då annan särskild ordning är föreskriven, avgöras enligt lagen om skiljeförfarande. Dock skall följande gälla rörande kostnaderna för skiljeförfarandet. Vardera part svarar för egna kostnader liksom för kostnaderna för den skiljeman man utsett. Kostnaderna för ordförande och sekreterare, delas lika mellan parterna.

8 § Stadgeändring

Beslut om ändring av stadgar ska göras på ordinarie eller extra årsmöte med kvalificerad majoritet, dvs minst 75% av rösterna. Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen.

9 § Upplösning av föreningen

För upplösning av föreningen krävs beslut på två på varandra följande möten, med minst en månads mellanrum, varav ett ska vara årsmöte, med minst 2/3 av antalet avgivna röster. Vid upplösning skall föreningens tillgångar , efter att samtliga skulder slutbetalats, fördelas enligt beslut av aktiva medlemmar.

 

FÖRENINGENS MEDLEMMAR

10 § Medlemskap

Förening är öppen för alla fysiska personer över 18 år. Medlem skall följa föreningens stadgar och föreskrifter. När medlemsavgiften är erlagd är personen medlem och förs in i medlemsförteckningen. Över medlemmar skall föras medlemsregister till vilket medlem fortlöpande skall anmäla aktuella uppgifter. Som medlem kan man vara aktiv medlem eller stödmedlem. Till aktiva medlemmar räknas de som vid inbetalning av medlemsuppgift uppger att de vill vara aktiva. Stödmedlemmar är de som vid inbetalning av medlemsavgift uppger de vill vara stödmedlem. Medlem kan under året ändra typ av medlemskap genom att meddela detta till styrelsen. Styrelsen har rätt att utse person till hedersmedlem. Styrelsen kan om särskilda skäl föreligger med kvalificerad majoritet, minst 75 % av rösterna, vägra medlem inträde i föreningen.

11 § Utträde

Medlem som vill utträda ur föreningen, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen. Medlem som trots påminnelse inte har betalat medlemsavgift under föregående år får anses ha begärt sitt utträde ur föreningen. Medlemskapet upphör i sådant fall genom att personen avförs från medlemsförteckningen.

12 § Uteslutning

Medlem kan uteslutas ur föreningen av styrelsen om denne har försummat att betala av föreningen beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen. Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas utan att medlemmen inom viss tid, minst 14 dagar, fått tillfälle att yttra sig över de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts inför styrelsen.

13 § Medlems rättigheter och skyldigheter

Aktiv medlem

 • har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna
 • har rätt till information om föreningens angelägenheter
 • skall följa föreningens stadgar samt beslut som fattats av föreningsorgan
 • har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen
 • skall betala medlemsavgift samt eventuellt övriga avgifter som beslutats av föreningen

För att en medlem ska få bedriva jourverksamhet krävs att denne genomgått de aktuella rutiner som är beslutade av styrelsen. I dessa måste alltid följande ingå:

 • Fyllt 18 år
 • Är en aktiv medlem
 • Har genomgått för uppdraget adekvat utbildning
 • Har skrivit under ett tystnadslöfte
 • Lämna utdrag ur belastningsregistret
 • Blivit godkänd av styrelsen
 • Skrivit under medlemskontrakt

Stödmedlem

 • blir inbjuden till årsmöte där denne har yttrande- och förslagsrätt.
 • skall betala medlemsavgift samt eventuellt övriga avgifter som beslutats av föreningen
 • får ett utskick med information om föreningens angelägenheter en gång per år
 • har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen

ÅRSMÖTE och EXTRA ÅRSMÖTE

14 § Tidpunkt, kallelse

Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före utgången av mars månad på tid och plats som styrelsen bestämmer. Kallelse till årsmötet skall av styrelsen senast två veckor före mötet utsändas till alla medlemmar via mejl. Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning av föreningen med annan förening eller annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller dess medlemmar skall det anges i kallelsen. Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande skall finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. I kallelsen skall anges var dessa handlingar finns tillgängliga.

15 § Förslag till motioner att behandlas av årsmöte

Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmöte. Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet. Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över förslaget.

16 § Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt

Aktiv medlem som har betalt medlemsavgiften senast 7 dagar före mötet har rösträtt på möte. Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud. Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.

17 § Beslutsförhet

Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

18 § Beslut och omröstning

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering).

Med undantag för de i 8 § och 9 § nämnda fallen avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet. Enkel majoritet kan vara antingen absolut eller relativ. Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den (de) som erhållit högsta antalet röster är vald (valda) oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet avgivna röster. För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av antalet avgivna röster. Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det skall dock val ske slutet. Vid omröstning som inte avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet, om ordföranden är röstberättigad. Är ordförande inte röstberättigad avgör lotten. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra. Beslut bekräftas med klubbslag.

19 § Valbarhet

Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem av föreningen som har uppvisat utdrag ur belastningsregistret senast 7 dagar innan mötet. Anställd i föreningen får dock inte väljas till ledamot av styrelsen, valberedningen eller till revisor i föreningen.

20 § Ärenden vid årsmötet

Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:

 1. Fastställande av röstlängd för mötet (vem som har rösträtt).
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 5. Fastställande av dagordning.
 6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
 7. b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.
 8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 10. Fastställande av medlemsavgifter.
 11. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.
 12. Behandling av styrelsens förslag (propositioner) och i rätt tid inkomna förslag från medlemmarna (motioner).
 13. Val av
 14. a) föreningens ordförande för en tid av 1 år.
 15. b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år.
 16. c) suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år.
 17. d) 2 revisorer jämte en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta.
 18. e) 2 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till sammankallande.
 19. Eventuellt övriga frågor som anmälts under punkt 5. Beslut i fråga av större ekonomisk eller annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet.
  Inget utöver det som finns i kallelsen får tas upp och beslutas på årsmötet.

21 § Extra årsmöte

Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte. Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst 25% del av föreningens röstberättigade medlemmar begär det. Sådan framställning skall göras skriftligen och innehålla skälen för begäran.

När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte skall den inom 14 dagar utlysa sådant möte att hållas inom två månader från erhållen begäran. Kallelse med förslag till föredragningslista för extra årsmöte skall tillställas medlemmarna senast sju dagar före mötet på det sätt styrelsen bestämt. Vidare skall kallelsen med förslag till föredragningslista publiceras på föreningens hemsida, anslås i föreningens lokal eller på annan lämplig plats. Underlåter styrelsen att utlysa eller kalla till extra årsmöte får de som gjort framställningen vidta åtgärder enligt föregående stycke. Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling. Om rösträtt på extra årsmöte och om beslutsmässighet vid sådant möte gäller vad som sägs i 16 § och 17 §.

VALBEREDNINGEN

22 § Sammansättning, åligganden

Valberedningen består av två ledamöter, varav en sammankallande, valda av årsmötet. Valberedningen sammanträder när ordföranden eller minst halva antalet ledamöter så bestämmer. Valberedningen skall senast 4 veckor före årsmötet tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid mötets slut, om de vill kandidera för nästa mandattid. Senast 2 veckor före årsmötet skall valberedningen meddela röstberättigade medlemmar sitt förslag.

REVISORER

23 § Revision

Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar. Revisorn skall inte ingå regelbundet på styrelsemöte. Föreningens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast en månad före årsmötet. Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före årsmötet.

STYRELSEN

24 § Sammansättning

Styrelsen består av ordförande samt 4-8 övriga ledamöter. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och övriga befattningshavare som behövs. Vid förhinder för ledamot inträder suppleant enligt av årsmötet fastställd turordning. Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe enligt samma ordning för tiden t.o.m. kommande årsmöte.

25 § Styrelsens åligganden

När årsmöte inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter. Styrelsen skall – inom ramen för dessa stadgar – svara för föreningens verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen.
Det åligger styrelsen särskilt att

 • tillse att för föreningen gällande lagar och bindande regler iakttas
 • verkställa av årsmötet fattade beslut
 • planera, leda och fördela arbetet inom föreningen
 • ansvara för och förvalta föreningens medel
 • tillställa revisorerna räkenskaper mm enligt 23 §
 • förbereda årsmöte

26 § Kallelse, beslutsmässighet och omröstning

Styrelsen sammanträder efter kallelse av ordföranden, eller då minst halva antalet ledamöter har begärt det. Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. Närvaron behöver inte vara fysisk utan kan även ske genom videosamtal. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning får inte ske genom ombud. Om särskilt protokoll inte upprättas skall sådant beslut anmälas vid det närmast därefter följande sammanträdet. Vid sammanträde skall protokoll föras. Protokoll skall justeras av mötesordföranden och av en särskilt utsedd protokolljusterare. Avvikande mening skall antecknas till protokollet.

27 § Överlåtelse av beslutanderätten

Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden till sektion, kommitté eller annat organ eller till enskild medlem eller anställd. Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande skall fortlöpande underrätta styrelsen härom.